Priser

Priser

Sentrumsadvokaten tilbyr advokattjenester over
et bredt spekter.

Prisene kan derfor variere betydelig etter oppdragets karakter og vanskelighetsgrad. Prisen for det enkelte oppdrag avtales mellom den enkelte advokat og klienten. Vilkårene vil fremgå av avtalen som inngås mellom klient og advokat.

Prisene for bistand fra SENTRUMSADVOKATEN oppgitt under «alminnelige vilkår» er veiledende, og gjelder fra januar 2022. Det kan inngås individuell avtale hvor disse prisene fravikes. Fakturering skjer i utgangspunktet på bakgrunn av medgått tid, med mindre klient og advokat på forhånd har inngått avtale om fast pris for oppdraget.

Normal timesats

For privat betalende klienter, næringsdrivende, offentlige institusjoner, organisasjoner, og saker som har forsikringsdekning er vår veiledende timesats;

kr. 2.000,- inkl mva for arbeid utført av advokatfullmektig (1.600 eks.mva)
kr. 2.250.- inkl mva for straffesaker hvor man ikke har krav på offentlig forsvarer (1.800 eks.mva)
kr. 2.250.- inkl mva for private kunder i sivile saker, advokater (1.800 eks.mva)
kr. 2.500,- inkl mva for private kunder i sivile saker, partnere (2.000 eks.mva)
kr. 3.125.- inkl mva for næringslivskunder samt mer kompliserte saker (2.500 eks.mv)

Normal timesats

For privat betalende klienter, næringsdrivende, offentlige institusjoner, organisasjoner, og saker som har forsikringsdekning er vår veiledende timesats;

kr. 2.000,- inkl mva for arbeid utført av advokatfullmektig (1.600 eks.mva)
kr. 2.250.- inkl mva for straffesaker hvor man ikke har krav på offentlig forsvarer (1.800 eks.mva)
kr. 2.250.- inkl mva for private kunder i sivile saker, advokater (1.800 eks.mva)
kr. 2.500,- inkl mva for private kunder i sivile saker, partnere (2.000 eks.mva)
kr. 3.125.- inkl mva for næringslivskunder samt mer kompliserte saker (2.500 eks.mv)

Straffesaker – forsvarer dekket av det offentlige

Dersom du er siktet eller tiltalt i en straffesak, har du som regel krav på at det offentlige dekker utgifter til forsvarer. De vanligste unntakene fra dette er enkelte veitrafikk- og foreleggssaker, samt mindre alvorlige tilståelsessaker. Ta kontakt med oss for ytterligere informasjon om dine rettigheter/plikter som siktet. Se også;

https://www.advokatenhjelperdeg.no/jus-artikler/forsvarsadvokat-hvis-du-…

https://www.regjeringen.no/no/dokumentarkiv/Regjeringen-Stoltenberg-I/jd/Veiledninger-og-brosjyrer/2001/orientering-om-dine-rettigheter-i-straff/id275156/

Bistandsadvokat – dekket av det offentlig

Ved de mest alvorlige straffbare handlinger, som voldtekt, seksuelle overgrep mot barn, enkelte andre seksuelle overgrep og familievold, gir loven automatisk rett til bistands-advokat betalt av det offentlig. Også i andre tilfeller kan det være grunnlag for å søke om bistandsadvokat, for eksempel dersom du er etterlatt ved dødsfall som følge av en straffbar handling. Det er domstolen som oppnevner bistandsadvokat for fornærmede. Vi gir deg raskt svar på om du fyller vilkårene for bistands-advokat, og søker oppnevning på dine vegne. Du kan også finne mer informasjon her;

http://www.advokatenhjelperdeg.no/jus-artikler/nar-du-trenger-bistandsad…

Forskudd

Hos Sentrumsadvokaten er det vanlig praksis å be om at det innbetales et forskudd til en særskilt opprettet klientkonto. Innbetaling skjer før vi starter arbeidet med en sak. Forskuddets størrelse varierer fra sak til sak – alt etter hvor omfattende sak det gjelder. Vanligvis kreves et forskudd tilsvarende 5-10 timers arbeid. Det er også vanlig at alle kostnader i forbindelse med saken forskuddsbetales, f.eks. gebyrer, reise/overnattingskostnader m.v. Ved advokatbistand i saker med egenandel etter ordningen for fri rettshjelp, vil vi også be om at egenandelen innbetales som et forskudd.

Rettshjelpsforsikring

Vanlige hjemforsikringer, villaforsikringer og bil/ båtforsikringer har bestemmelser om dekning av utgifter til juridisk bistand. Samlet utgiftsdekning fra forsikringsselskapet har normalt en øvre begrensning, gjerne opptil kr 100.000. Hjemforsikringen kan dekke tvister som gjelder kjøp og salg av boliger, biler og båter, samt erstatningssaker. Forsikringstakeren betaler vanligvis en egenandel på kr. 2.500 – 4.000 med tillegg på 20% av kostnadene. De nærmere reglene framgår av forsikringsvilkårene. Som vår klient oppfordrer vi deg til å undersøke om du har rettshjelpforsikring.

Fri rettshjelp

Stortinget har bestemt at man i enkelte sakstyper skal ha fri rettshjelp (fritt rettsråd/fri sakførsel). Betaling til advokat dekkes da av det offentlige. For noen saksfelt beregnes en egenandel for klienten etter nærmere fastsatte regler. Personer med brutto-inntekt inntil kr. 320.000 vil i enkelte sakstyper ha krav på fri rettshjelp med egenandel. Som eks. kan nevnes skifte ifm. separasjon/skilsmisse, barnefordelingssaker, arbeids-rettssaker og husleiesaker. For samboende er den samlede inntektsgrensen satt til kr. 490.000.

Ved tvangsinngrep i barnevernsaker (barneverntjenesteloven) og i helsesaker (helse- og omsorgsloven) er det ikke egenandel. Det offentlige dekker alle kostnader til advokat. Regelverket for fri rettshjelp er ikke alltid lett å finne ut av. Ta kontakt med oss for vurdering om du kan ha krav på fri rettshjelp i din sak.

https://www.statsforvalteren.no/nb/portal/Folk-og-samfunn/Fri-rettshjelp/